VEKA AG

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

voor leveranciers, klanten, overige relaties en betrokkenen

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
info@veka.com

1.    Wij wijzen erop dat wij de door ons bij leveranciers, klanten, overige relaties en betrokkenen opgevraagde persoonsgegevens, met name naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens van contactpersonen, klantnummer en bestel- en leveringsgegevens ten behoeve van het aanknopen, het vestigen en afwikkelen van contractuele en leveringsbetrekkingen, inclusief levering, betaling en eventuele garantie of productaansprakelijkheid, verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het afsluiten en de afwikkeling van een overeenkomst. U bent niet verplicht deze gegevens ter beschikking te stellen. Zonder deze gegevens kunnen wij echter geen overeenkomst met u afsluiten. De verwerking van uw gegevens vindt in dit verband plaats op basis van artikel 6 lid 1 b AVG. 

Het verwerken van uw persoonsgegevens kan ook op grond van uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 a AVG plaatsvinden (bijv. gebruik login-accounts).

Verder verzamelen, bewaren, verwerken en gebruiken we deze gegevens ten behoeve van het onderhouden van de klanten- of zakelijke relaties, marketing en reclame voor onze eigen producten en diensten. Het verwerken van uw gegevens gebeurt in dit verband op basis van artikel 6 lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens komt onzerzijds voort uit ons streven om onze eigen producten en prestaties bekend te maken en te verkopen.

Verder verwerken we gegevens die we met inachtneming van de wettelijke voorwaarden van bedrijfsinformatiebureaus (bijvoorbeeld van de Schufa) krijgen ten behoeve van de beoordeling van de kredietwaardigheid betreffende onze leveranciers, klanten en overige relaties. De verwerking van uw gegevens vindt in dit verband plaats op basis van artikel 6 lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze gegevens is voor onze prestaties de contractueel verschuldigde tegenprestatie (bijvoorbeeld de vergoeding) te ontvangen. Voor het overige nemen wij geen geautomatiseerde besluiten.

Er worden geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven, met uitzondering van 

  • het doorgeven van gegevens aan derden die door ons ter voldoening van contractuele en leveringsbetrekkingen worden ingeschakeld, bijvoorbeeld aan bankinstanties/betalingsdienstverleners die de betalingen afwikkelen en aan transportbedrijven/expeditiebedrijven die de leveringen afwikkelen;
  • het doorgeven van gegevens aan derden die door ons in het kader van de marketing en de reclame voor onze eigen producten en prestaties worden ingeschakeld, bijvoorbeeld aan marketingdienstverleners en aan drukkerijen;
  • het doorgeven van gegevens aan gespecialiseerde dienstverleners die op onze aanwijzing en onder onze verantwoordelijkheid voor ons in het kader van de hierboven aangegeven doeleinden diensten verrichten (ordergegevensverwerkers), bijvoorbeeld IT-dienstverleners;
  • het doorgeven van gegevens aan derden, waartoe wij wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de fiscus of aan andere overheidsinstanties;
  • het doorgeven van gegevens aan derden ter voldoening aan onze handels- en belastingrechtelijke verplichtingen, bijvoorbeeld aan onze belastingadviseur.

Doorgifte van gegevens naar een derdeland buiten de Europese Unie dat ook geen verdragsluitende staat van de Overeenkomst (EU) betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) is, als deze gegevensdoorgifte voor de uitvoering van een tussen u en ons bestaande overeenkomst noodzakelijk is (bijvoorbeeld levering naar een derdeland).

Het verwerken van uw gegevens geschiedt voor de duur van het aanknopen en de afwikkeling van een contractuele of leveringsbetrekking voor de duur van het voortbestaan van verplichtingen uit een contractuele of leveringsbetrekking, bijvoorbeeld eventuele garantie- of productaansprakelijkheidsverplichtingen, en voor de duur van wettelijke bewaartermijnen op basis van artikel 6 lid 1 c AVG.

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken om reclame te maken, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van de betreffende persoonsgegevens ten behoeve van reclame. Maakt u bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van reclame, dan worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

2.    U hebt jegens ons conf. artikel 15 t/m 18 AVG recht op

  • informatie over het feit of en indien ja, welke persoonsgegevens die op uw betrekking hebben we verwerken, 
  • correctie van uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens,
  • het wissen ervan en
  • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

3.    U hebt jegens ons conf. artikel 21 lid 1 AVG het recht, om redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben die wij op basis van artikel 6 lid 1 e of f AVG uitvoeren.

U hebt verder jegens ons conf. artikel 21 lid 2 AVG het recht, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van het uitvoeren van direct marketing.

4.    U hebt jegens ons onder de voorwaarden van artikel 20 AVG een recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

5.    Als de verwerking van de persoonsgegevens die op uw betrekking hebben op uw toestemming berust, hebt u het recht om de toestemming te allen tijde te herroepen. Dit laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping plaatsgevonden verwerking onverlet.

6.    Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u recht op het maken van bezwaar bij de bevoegde autoriteit.