VEKA AG

Verklaring gegevensbescherming:

VEKA AG neemt als exploitant van deze Sites de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de EU-basisverordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming, afgekort AVG) en de in uw land geldende plaatselijke wetgeving.

Deze verklaring gegevensbescherming informeert over de manier waarop gegevens door de bezoekers en gebruikers van de Website van VEKA AG  worden gebruikt en verzameld, en de omvang en doeleinden daarvan. Bij vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, en wel per e-mail onder datenschutz@veka.com of via hieronder genoemde adres.

Informatieplicht conform art. 13 EU-AVG1

Verantwoordelijk in de zin van artikel 4 nr. 7 EU-AVG:

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
info@veka.com

Contactgegevens van onze functionaris:

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
datenschutz@veka.com

Gebruik van de Website:
Ons aanbod is uitdrukkelijk niet aan minderjarigen gericht.
Alle in het kader van dit online-aanbod ontvangen en verwerkte gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de EU-AVG en niet aan derden doorgegeven .

Surfen op onze Website zonder opgave van persoonsgerelateerde gegevens
Het gebruik van onze Website is buiten het door een password afgeschermde VEKA AG partner-bereik zonder opgave van persoonsgerelateerde gegevens mogelijk.
Wij krijgen dan alleen te zien:

 • uw IP-adres
 • de naam van de opgeroepen internetsite resp. het opgeroepen bestand en het tijdstip daarvan
 • de domeinadressen waarmee u op onze Website bent gekomen
 • de doorgegeven hoeveelheid gegevens, en
 • of het aanmelden resp. oproepen succes heeft gehad.

Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze administratie, het optimaliseren van ons internetaanbod en voor het bewerken van uw aanvragen.

Het IP-adres kan een persoonsgerelateerd gegeven zijn, omdat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om daarmee via de desbetreffende Internetaanbieders informatie over de identiteit van de eigenaar van de gebruikte internettoegang te weten te komen.

Door ons wordt het IP-adres alleen bekeken bij een aanval op onze internet-infrastructuur. In dat geval hebben wij een rechtmatig belang in de zin van art. 6 alinea 1 f) EU-AVG aan de verwerking van het IP-adres. Dat rechtmatige belang is gegeven op grond van de noodzaak om de aanval op de internet-Infrastructuur af te slaan, de oorsprong van de aanval vast te stellen, strafrechtelijk en civielrechtelijk en tegen de verantwoordelijke persoon te kunnen optreden alsmede verdere aanvallen effectief te verhinderen.

Het IP-adres wordt gewist als wij kunnen uitsluiten dat van geen aanval op onze Internet-infrastructuur sprake is geweest. Dat gebeurt regelmatig na zeven dagen.

Verder registreren we vanuit welke domeinadressen onze Webbezoekers komen. Wij evalueren die gegevens ook om trends te erkennen en statistieken op te stellen, maar vervolgens wissen wij die gegevens weer.

Deze Site maakt bovendien gebruik van "Cookies" en op sommige delen van de Website worden "Active X Controls" gebruikt.

Verder heeft deze Website links naar andere Websites. De juridische eigenaar van deze Site is niet verantwoordelijk voor de bepalingen gegevensbescherming of de inhoud van die Websites. Als u vragen over of commentaar op onze aanpak van gegevensbescherming hebt, neem dan a.u.b. via datenschutz@veka.com contact met ons op.

U kunt het opslaan van de Cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; dit kan er echter eventueel toe leiden dat u dan mogelijk niet alle functies van deze Website in hun volledige omvang kunt gebruiken.

Surfen op onze Website met opgave van persoonsgerelateerde gegevens

Voor zover u ons op onze Site vrijwillig of in het kader van de registratie voor het VEKA AG partner-bereik persoonsgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) meedeelt, worden die gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming resp. een wettelijke vergunning aan derden doorgegeven. Als u zich voor het VEKA AG partner-bereik registreert komt daarmee tussen ons een contract tot stand voor het afsluiten en ter beschikking stellen van het daarmee verbonden profiel.

Wij verwerken uw gegevens in dat geval op basis van artikel 6 b) van de EU-AVG voor het voldoen aan een tussen ons bestaand contract of artikel 6 a) EU-AVG op basis van de door u gegeven toestemming. De verwerking gebeurt voor het uitvoeren van contractuele presta­ties, het afwikkelen van de betaling, het leveren van op basis van het contract bestelde producten en prestaties, het doorgeven van uw adresgegevens aan logistieke bedrijven voor het leveren van de goederen alsmede het toesturen van interessante informatie over producten en acties. Uw gegevens worden binnen ons bedrijf doorgegeven aan de bij de afwikkeling van het contract of de besluitvorming betrokken personen. Een verdergaand, niet door een wettelijke noodzaak gedekt doorgeven aan derden gebeurt alleen met uw uitdruk­kelijke toestemming. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wij verwerken uw gegevens slechts zolang als die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van ons contract resp. geldende rechtsvoorschriften, of met het oog op de aanleiding tot het doorgeven van uw gegevens noodzakelijk is. Het op eigen initiatief wissen van de door u in het VEKA AG partner-bereik ingebrachte persoonsgerelateerde gegevens door ons gebeurt in principe niet. U hebt echter te allen tijde de mogelijkheid om afzonderlijke gegevens in uw profiel te veranderen. Het volledig wissen van de in het kader van uw profiel opgeslagen persoons­gerelateerde gegevens gebeurt desgewenst via e-mail (onder opgave van uw gebruikersnaam) aan datenschutz@veka.com , voor zover het verder opslaan van die gegevens niet is toegestaan met het oog op een andere vorm van goedkeuring. Zakelijke stukken worden overeenkomstig de wettelijke opslagtermijnen bewaard en vervolgens conform de gegevensbescherming gewist.

Het inschakelen van externe dienstverleners

Wij werken samen met dienstverleners die bepaalde gegevens in onze opdracht verwerken. Dat gebeurt uitsluitend in overeenstemming met het op dat moment geldende recht gege­vensbescherming. Met name met onze dienstverleners hebben wij overeenkomsten over het in opdracht verwerken van gegevens afgesloten, die aan de in artikel 28 van de EU-AVG ge­noemde eisen voldoen. Van een transfer van gegevens naar onveilige derde landen of aan supranationale of intergouvernementele instanties is geen sprake.

Uw rechten:

Overeenkomstig de AVG hebt u de volgende rechten:

+          Recht op informatie over het verwerken van uw gegevens

U hebt het recht om van ons informatie te verlangen over de vraag of en zo ja welke persoonsgerelateerde gegevens van u bij  VEKA AG  worden verwerkt. U hebt recht op de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van uw persoonsgerelateerde gegevens die worden verwerkt.
 • de ontvanger of categorieën van ontvangers tegenover wie de persoonsgerelateerde gegevens worden vrijgegeven of nog zullen worden vrijgegeven.
 • indien mogelijk de geplande duur waarvoor uw persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen, of, als dat niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van deze duur.
 • als uw persoonsgerelateerde gegevens niet bij u zelf zijn verzameld alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering con­form artikel 22 van de EU-AVG en — althans in die gevallen — zinvolle informatie over de logica daarachter alsmede de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

Wij stellen u een kopie van de persoonsgerelateerde gegevens die onderwerp van de verwerking zijn, ter beschikking. Als wij gegronde twijfel hebben aan de identiteit van de persoon die informatie vraagt zullen wij om extra informatie vragen ter bevestiging van de identiteit van de betrokken persoon.

+          Recht op rectificatie

U hebt het recht om van ons onverwijld de rectificatie van u betreffende onjuiste per­soonsgerelateerde gegevens te verlangen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om het completeren van onvolledige persoonsgerelateerde gegevens te verlangen — ook door middel van een aanvullende verklaring.

+          Recht op wissen

Het wissen van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt als u schriftelijk aanspraak op wissen maakt en er geen wettelijke rechten of plichten met betrekking tot het bewaren zijn die daar tegen spreken. Bovendien wissen wij uw persoonsgerelateerde gegevens altijd dan als de gegevens voor het voldoen aan het met het opslaan verbonden doel niet meer noodzakelijk zijn of als het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan en het wissen niet wordt verboden door de wettelijke opslagtermijnen.

+          Recht op beperking van de verwerking

U bent gerechtigd om een beperking bij het verwerken van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen, als er geen sprake is van de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens, en wel voor de periode die VEKA AG in staat stelt om de juistheid van de persoons­gerelateerde gegevens te controleren. Voor zover de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgerelateerde gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens van ons verlangt, geven wij gehoor aan uw verzoek. Het wissen van gegevens gebeurt ook dan niet als wij die nodig hebben om eigen juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21 alinea 1 EU-AVG, zolang nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de VEKA AG zwaarder wegen dan uw redenen.

+          Recht op bezwaar tegen de verwerking

U hebt het recht om te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gege­vens, die gebeurt op grond van art. 6 der EU-AVG, bezwaar te maken. VEKA AG verwerkt persoonsgerelateerde gegevens in geval van bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende beschermenswaardige redenen voor het verwerken kunnen aanvoeren die de belangen, rech­ten en vrijheden van de betrokken persoon te boven gaan of de verwerking het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken dient.

+          Recht op transfer van gegevens

U hebt het recht, de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en die gegevens aan een andere verantwoordelijke entiteit door te geven, zonder dat er sprake is van verhindering door ons. Voorwaarde is dat de verwerking berust op een toestemming conform art. 6 of art. 9 van de EU-AVG of op een overeenkomst en de verwer­king met behulp van geautomatiseerde procedures gebeurt. U hebt bovendien het recht om te verlangen dat de persoonsgerelateerde gegevens door VEKA AG aan een andere verant­woordelijke entiteit worden doorgegeven, voor zover dat technisch mogelijk is.

+          Recht op herroepen van uw gegeven toestemming met effect voor de toekomst

Herroepen van de door u gegeven toestemming kan te allen tijde met effect voor de toekomst. Voor het herroepen, het bezwaar maken of voor informatie ontstaan geen kosten. Richt uw herroeping a.u.b. per e-mail aan info@veka.com .

+          Recht op bezwaar bij de autoriteit gegevensbescherming

Mocht u van mening zijn dat de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens inbreuk maakt op geldende bepalingen gegevensbescherming, dan hebt u te allen tijde het recht om conform artikel 77 EU-AVG een bezwaar in te dienen bij de voor uw deelstaat verantwoordelijke toezichthouder.

Meer verklaringen voor gegevensbescherming in het kader van onze Website ingeschakelde dienstverlening van derden:

User Centrix

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland ( https://usercentrics.com/de/ ) om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw toestemming of de intrekking van uw toestemming
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Daarnaast slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de verleende toestemming of de intrekking ervan aan u toe te wijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de cookie van Usercentrics zelf wordt verwijderd of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. De verplichte wettelijke bewaarplichten blijven ongewijzigd.

Privacybeleid voor partnertechnologieën van Google

Bepaalde functies van deze site maken gebruik van partnertechnologieën van Google, zoals Google Analytics, Google Maps of Google Tag Manager.
Informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en in de details over de respectieve diensten hieronder.

Verklaring gegevensbescherming voor de Webanalysedienst Google Analytics

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maken. De door de Cookie geregistreerde informatie over uw gebruik van deze Website worden over het algemeen aan een server van Google in de VS getransfereerd en daar opgeslagen. Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd. Op die Website wordt uw IP-Adres door Google dus binnen lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze Website zal Google deze infor­matie gebruiken om uw gebruik van de Website te evalueren, berichten over de Websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de Website en het Internet samenhangende dienstverlening tegenover de exploitant van de Website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics van uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van de Cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van de Website in volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien het registreren van de door de Cookie geregistreerde en aan uw gebruik van de Website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgenden link beschik­bare Browser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

U kunt het registreren door Google Analytics verhinderen door op de volgende link klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie gezet, wat het registreren van uw gegevens bij bezoek van deze Website vervolgens verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over servicevoorwaarden en privacybeleid vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/nl .html  resp. onder https://www.google.de/intl/nl/policies/ . Wij wijzen u erop dat op deze Website Google Analytics is uitgebreid met de code „anonymizeIp“ om een geanonimiseerd registreren van IP-adressen (het zogenaamde IP-Masking) te garanderen. 

GOOGLE MAPS

Deze website maakt gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Al bij het oproepen van pagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen; in dat geval kan de informatie ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs van gebruikers die niet ingelogd zijn) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige doorgifte van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig buiten werking te stellen door de JavaScript-applicatie in uw browser uit te schakelen. Google Maps kan dan niet op deze website worden gebruikt.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google vinden op

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ;

De aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik

van Google Maps is te vinden op de website van Google.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Opmerking: Indien u instemt met het gebruik van Google Maps, stemt u er tevens mee in dat uw persoonsgegevens ook in de VS worden verwerkt. Volgens de beoordeling van het Europese Hof van Justitie is het niveau van gegevensbescherming in de VS ontoereikend in vergelijking met dat in de Europese Unie. In het bijzonder bestaat het risico dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot uw gegevens. Indien u niet instemt met het gebruik van Google Maps, zullen uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven naar de VS.

GOOGLE TAG MANAGER

Wij maken op onze website gebruik van de Google Tag Manager van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Dit is een organisatorische tool die we kunnen gebruiken om aanvullende websitetools, zogenaamde “tags” (bijvoorbeeld voor marketing- of analysedoeleinden), in onze website te integreren en deze te beheren. De Google Tag Manager stelt ons in staat tags te gebruiken (die in deze verklaring inzake gegevensbescherming apart worden genoemd) zonder dat wij deze afzonderlijk in de broncode van de website hoeven te integreren. In plaats daarvan worden deze centraal geïntegreerd via de Tag Manager. Er worden geen gegevens verwerkt via de Google Tag Manager zelf; deze fungeert alleen als “manager” voor de geïntegreerde tags. Alleen via deze tags kunnen cookies worden geplaatst of (persoons)gegevens over het gebruik van onze website worden verwerkt. Voor zover vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw toestemming.

In de accountinstellingen van de Tag Manager hebben wij ingestemd met de doorgifte van geanonimiseerde gegevens aan Google. Dit zijn echter alleen gegevens over het gebruik en de toepassing van de Tag Manager, geen gegevens die op u betrekking hebben. Bovendien ontvangt Google deze gegevens uitsluitend in geanonimiseerde vorm, zodat elke aanwijzing over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon wordt uitgesloten. Google verwijdert ook alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert deze gegevens met tal van andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikerstrends als onderdeel van maatregelen met betrekking tot benchmarking. Met benchmarking kunnen de eigen resultaten worden vergeleken met die van concurrenten. Hierdoor kunnen processen uiteindelijk worden geoptimaliseerd.

Ga voor meer informatie over de Google Tag Manager naar https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

YouTube:

Deze website maakt gebruik van de API-interface van YouTube om video's weer te geven. Door deze dienst op onze website te gebruiken, gaat u ook akkoord met de gebruiksvoorwaarden van YouTube, die u via de volgende link kunt openen: https://www.youtube.com/t/terms

Dienstbeschrijving:
Dit is een dienst voor videospelers.

Verwerkingsbedrijf:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf:
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Doel van de gegevens:
Deze lijst geeft de doeleinden van de gegevensverzameling en -verwerking weer.
Video's tonen

Gebruikte technologieën:
Deze lijst bevat alle technologieën die door deze dienst worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Typische technologieën zijn cookies en pixels die in de browser worden geplaatst.
Cookies (als de modus "Privacy-Enhanced" niet is ingeschakeld).

Verzamelde gegevens:
Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

Apparaatgegevens
IP-adres
Referrer URL
Bekeken video's
Rechtsgrondslag:
De volgende is de vereiste rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens.
Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO

Plaats van verwerking:
Dit is de primaire plaats waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u hierover apart geïnformeerd.
Europese Unie

Bewaartermijn:
De bewaartermijn is de duur dat de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerking. Gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de gespecificeerde verwerkingsdoeleinden.
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Doorgifte aan derde landen:
Sommige diensten dragen de verzamelde gegevens over naar een ander land. Hieronder volgt een lijst van landen waarnaar gegevens worden doorgegeven. Dit kan voor verschillende doeleinden zijn, zoals opslag of verwerking.
Wereldwijd

Ontvangers van gegevens:
Hieronder volgt een lijst van de ontvangers van de verzamelde gegevens.

Alphabet Inc.
Google LLC
Google Ierland Limited
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen.
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Klik hier om u af te melden voor alle domeinen van de verwerker.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informatie over opslag:
Hieronder staat de langste potentiële opslagperiode op een apparaat ingesteld bij gebruik van de cookieopslagmethode en bij gebruik van andere methoden.
Maximale cookie-opslag: 10 jaar.
Niet-cookie opslag: nee

Actualisering van deze verklaring gegevensbescherming 

Van tijd tot tijd kan een update van deze verklaring gegevensbescherming noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door nieuwe wettelijke vereisten of voorschriften van de overheid alsmede een nieuw aanbod op onze internetsites. Wij zullen u dan hier informeren. Algemeen raden wij u aan om deze verklaring gegevensbescherming regelmatig te controleren om te zien of er sprake is van veranderingen. Dat er veranderingen zijn aangebracht herkent u o.a. aan het feit dat de helemaal beneden in dit document genoemde stand is geactualiseerd.

Printen en opslaan van deze verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming kunt u direct printen en opslaan, bijvoorbeeld door de print- resp. opslagfunctie in uw browser.

09.03.2023